Cooking and Making Simple Food

Here is a series of photos of our students practicing the functional activities of our transition program at Nguyen Dinh Chieu School for The Blind of Ho Chi Minh City.
 
Đây là một số hình ảnh của học sinh khiếm thị đang thực hành các hoạt động chức năng trong chương trình chuyển tiếp tại trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
 

1. First the students get money and travel to the supermarket.  

This gives them a chance to practice the following skills:

 • Making a list of what they will buy (literacy skills of reading, writing, memory, communication)
 • Practicing their money skills (estimating how much money they will need to go to the market, identifying coins and paper money)
 • Travel skills (orientation and mobility)
1. Trước tiên học sinh nhận tiền và đi đến siêu thị
Điều này tạo cho học sinh cơ hội thực hành những kỹ năng sau
Lập danh sách những thứ cần mua (những kỹ năng học tập văn hóa như đọc, viết, nhớ, giao tiếp)
Thực hành kỹ năng về tiền bạc (ước lượng cần bao nhiêu tiền cần cho việc đi siêu thị, xác định tiền xu, tiền giấy)
Kỹ năng di chuyển (Định hướng và Di chuyển) 
 
Teenage boy uses cane to travel on city sidewalk
Students use their canes to travel to market
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. In the supermarket the students select items and make the purchases.

They choose the ingredients for the cooking project, with vegetables, limes, rice, and chicken. They also select a frying pan in which to cook the meal.  Shopping a good time to work on many skills, such as:
 • Matching
 • Sorting
 • Identifying items
 • Discussing size, color, shape
 • Counting
 • Social skills, such as greeting others, asking for help, saying "thank you"
2. Ở siêu thị, học sinh chọn lựa các mục trong danh sách và tiến hành mua sắm
Học sinh chọn nguyên liệu cho việc nấu nướng, chẳng hạn như rau, chanh, gạo và thịt gà. Các em cũng chọn mua một cái chảo để nấu các món ăn. Mua sắm là thời gian rất tốt để học rất nhiều kỹ năng, ví dụ:
Ghép
Phân loại
Xác định các mục cần mua
Thảo luận về màu sắc, kích thước, hình dáng
Đếm
Các kỹ năng xã hội như chào hỏi mọi người, nhờ giúp đỡ, nói “cám ơn” 
 
 
students at grocery storestudents buying groceries at the supermarket
 
students at grocery storestudents at grocery store
 
 

3.  The students travel back to the school.

After shopping, the students return to the school carrying their shopping bags.  This gives them a chance to practice Orientation and Mobility skills, as well as motor skills.  There are many things to observe and talk about on the way, like buses and motorcycles.
 
3. Học sinh quay trở về trường 
Sau khi mua sắm, học sinh quay trở lại trường tay xách theo những túi đồ vừa mua xong. Điều đó giúp học sinh thực hành kỹ năng Định hướng và Di chuyển cũng như các kỹ năng vận động. Có rất nhiều điều cần quan sát và trò chuyện trên đường, chẳng hạn như về xe bus, xe gắn máy. 
 
 
students going to the supermarket
 

4.  Returning to the classroom

When students return to the classroom, they can examine their purchases.  This can help them to practice:
 • fine motor skills (reaching inside the bag, grasping items)
 • talking to peers about what they have purchased (memory, vocabulary, sequencing)
 • reviewing what they will prepare and how they will prepare it (naming ingredients, memory, sequencing)
4. Trở lại phòng học
Khi học sinh trở về phòng học, các em có thể kiểm tra lại xem mình đã mua được những gì. Điều này giúp các em thực hành
Những kỹ năng vận động (với tay vào bên trong túi, cầm nắm lấy món đồ)
Trò chuyện với bạn mình về những thứ chúng mua được (trí nhớ, từ vựng, thứ tự)
Kiểm tra lại xem chúng đã chuẩn bị những gì và chuẩn bị mọi thứ như thế nào (tên của nguyên liệu, trí nhớ, trình tự) 
 
 
students back from the store with their groceries
 
 

5.  Preparing the food:   Cooking rice and roasting chicken

There are many skills that can be taught through cooking:

 • fine motor skills (stirring, scooping, chopping, placing items in pan)
 • cognitive skills (hot/cold, big/little, more/less, raw/cooked, matching, sorting)
 • hygiene and daily living skills (hand washing, storage of food items)
 • nutrition (meal planning, parts of a meal, healthy food options)
 • social skills (cooperating with others, participating in a group effort)
5. Chuẩn bị thực phầm: Nấu xôi và nướng gà
Chúng ta có thể dạy rất nhiều kỹ năng thông qua việc nấu ăn
- Vận động tinh (khuấy, dùng muỗng, dùng đũa, cho thức ăn vào trong chảo)
- Nhận thức (nóng/lạnh, hơn/kém, sống/chín, ghép, phân loại) 
- Giữ vệ sinh và kỹ năng sống hàng ngày (rửa tay, cất giữ thức ăn các loại)
- Dinh dưỡng (lên kế hoạch nấu ăn, các phần của bữa ăn, các phương án chọn thức ăn tốt cho sức khỏe) 
student cooking ricestudent spooning out rice on platesstudent serving rice
 

Roasting chicken

 Nướng gà

student washing chickenstudent cutting up chickenchicken roasting in mini oven
 

6: Enjoying the food together!

The students prepared this food for a mid-Autumn feast.  They enjoyed socializing during the meal and felt proud of their accomplishment.  Eating the food that they prepared motivated them throughout the process and allowed them to experience the results of their work.

6. Cùng thưởng thức bữa ăn với nhau!
Các em học sinh chuẩn bị bữa ăn này cho tối Trung thu. Các em rất vui vẻ hòa hợp trong khi dùng bữa và cảm thấy tự hào vô cùng vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Ăn những món ăn do mình nấu thúc đẩy các em tiến bộ và cho phép các em có trải nghiệm về kết quả công sức của mình. 
students having partystudents having partystudents having party
 
 
They are very happy with the new curriculum and very active during learning!
 
Collage of Preparing Food in Vietnam