Remarkable Conversations -- Những cuộc hội thoại phi thường

Vietnamese cover of Remarkable Conversations

Remarkable Conversations has been translated into Vietnamese.  It addresses the communication needs of individuals who are deafblind across a wide range of communication styles and abilities.

Table of Contents

bia Những cuộc hội thoại phi thường  (Introductory Materials)

Ch. 1:   Giao tiếp là gì?  (What is Communication?)

Ch. 2:   Hiểu về tật mù điếc  (Understanding Deafblindness)

Ch. 3:  Phát triển mối quan hệ cộng tác với gia đình học sinh  (Developing Partnerships with Families)

Ch. 4:  Hội thoại: Điều cốt yếu của giao tiếp   (Conversation:  The Essence of Communication)

Ch. 5:  Những môi trường khuyến khích giao tiếp  (Environments that Encourage Communication)

Ch. 6:  Đánh giá giao tiếp  (Assessment of Communication)

Ch. 7:  Lựa chọn các phương thức giao tiếp  (Selection of Communication Modes)

Ch. 8:  Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp sớm  (Developing Early Communication and Language)

Ch. 9:  Phát triển các hình thái ngôn ngữ cơ bản -- Part 1  (Developing Basic Language Forms)

Ch. 9:  Phát triển các hình thái ngôn ngữ cơ bản -- Part 2  (Developing Basic Language Forms)

Ch. 10:  Sự phát triển của ngôn ngữ phức tạp  (The Development of Complex Language)

Ch. 11:  Thanh thiếu niên đa tật  (Adolescents with Multiple Disabilities)

Ch. 12:  Hướng tới cuộc sống trưởng thành -- Part 1 (Looking Toward Adult Life)

Ch. 12:  Hướng tới cuộc sống trưởng thành -- Part 2 (Looking Toward Adult Life)

Ch. 13:  Đáp ứng nhu cầu cá nhân từng học sinh  (Meeting the Needs of Individual Children)

Ch. 14:  Xây dựng tầm nhìn về các dịch vụ có chất lượng  (Building a Vision of Quality Services)