Case Studies Related to Vietnam

Do you have a Case Study to share? Please Log-In or Sign-Up to post a new Case Study!

Le Van Hoang
A story of a young man with very low vision and intellectual impairment who has tried his best in various jobs until finding his desired career to work and live independently.  (Read...
Posted by sr van nga
SACH DOI MAT TU BAN TAY
 A story of a young lady with low vision and learning difficulties. Ñeán vôùi Phoøng baám huyeät trò lieäu cuûa Nhaät Hoàng naèm beân khu chôï Baéc Ninh taïi Thuû Ñöùc, boû laïi sau löng söï oàn...
Posted by sr van nga
Woman with flower
Read English translation.   THỢ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ  Chị Nguyễn Thị Kim Khánh năm nay đã được 42 tuổi. Ngày chị sinh ra đời cũng là lúc mà bất hạnh đã phủ bóng đen...
Posted by namita.jacob